Show menu
Nr. 221
Honey cake 130gr.
1 p.
Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
2.70 €
Nr. 265
Viennese chocolate cake 135gr.
1 p.
Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
2.75 €
Nr. 224
Keyho maki
8 p.
Milk pancake, Maskarpone creem, Banana, Kiwi, Pineapple, Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
5.30 €
6.30 €
Nr. 229
White-pear dessert
8 p.
Milk pancake, Maskarpone creem, Orange, Pear, Apple, Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
5.30 €
5.60 €
Nr. 225
Amaya maki
8 p.
Chocolate pancake, Maskarpone creem, Kiwi, Banana, Pineapple, Almonds, Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
5.45 €
5.90 €
Nr. 222
Moriko maki
8 p.
Milk pancake, Chocolate pancake, Maskarpone creem, Kiwi, Banana, Orange, Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
5.50 €
6.85 €
Nr. 226
Kiwi-sweet dessert
8 p.
Double milk pancake, Maskarpone creem, Мarmalade, Kiwi, Banana, Apple, Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
5.50 €
5.90 €
Nr. 227
Pear-apple dessert
8 p.
Double milk pancake, Maskarpone creem, Pear, Apple, Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
5.60 €
5.95 €
Nr. 223
Sumiko maki
8 p.
Milk pancake, Maskarpone creem, Banana, Orange, Kiwi, Almonds, Chocolate/Caramel/Strawberry sauce of choice
5.70 €
6.90 €
 
 
Show menu